หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง กำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 2567
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง กำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 2567

admin cpg
2024-06-11 19:02:45

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง กำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 2567 ซึ่งมีสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครองเป็นผู้เข้าร่วม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นประธาน ณ บ้านอิ่มบุญ โฮมสเตย์ จังหวัดนครนายก

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73