หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง กำหนดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประจำปี 2567
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง กำหนดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประจำปี 2567

admin cpg
2024-06-11 18:43:10

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง กำหนดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประจำปี 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมและส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม เป็นพลเมืองดีมีจิตอาสา ปรารถนาที่จะร่วมมีส่วนช่วยเหลือสังคม พัฒนาสังคมสร้างประโยชน์สุข โดยการมอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงแขวน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางทรงศิลป์ สังออนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแขวน เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะสโมสรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73