หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ต้อนรับคณะ Jindal Global University (JGU), India เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Jindal Global University (JGU)
คณะผู้บริหารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ต้อนรับคณะ Jindal Global University (JGU), India เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Jindal Global University (JGU)

admin cpg
2024-06-11 18:48:49

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ต้อนรับคณะ Jindal Global University (JGU), India  เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Jindal Global University (JGU)  ในอนาคต ซึ่งแนวทางการหารือ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Short term) 2-4 สัปดาห์ และการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (ภาคการศึกษา) ระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาอินเดีย การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference) ร่วมกัน และการสร้างผลงานงานวิจัยและตีพิมพ์ร่วมกันระหว่างวิทยาลัยการเมืองและการปกครองกับ Jindal Global University (JGU) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73