หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนปกครอง (รุ่นที่ 9)
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนปกครอง (รุ่นที่ 9)

admin cpg
2024-06-11 18:54:25

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนปกครอง (รุ่นที่ 9) สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดร.สุรชัย สุกใส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และ ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้ ณ โรงแรมเดอะปริ๊นซ์ดอนตูม จังหวัดนครปฐม

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73