หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > กำหนดถ่ายภาพหมู่บัณฑิตวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง2566
กำหนดถ่ายภาพหมู่บัณฑิตวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง2566

admin cpg
2023-08-11 12:12:31
สแตนด์ที่ 1 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

 กลุ่มที่ 6  เวลา 12.50 - 13.00 น.  สาขา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) 

จำนวน 175 คน  เลขที่บัณฑิต 11505-11680

กลุ่มที่ 7  เวลา 13.00 - 13.10 น.  สาขารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 

จำนวน 250 เลขที่บัณฑิต 12277 -12527

กลุ่มที่ 8  เวลา 13.10 - 13.20 น. สาขารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) สาขารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

จำนวน 244 คน เลขที่บัณฑิต  12528-12772

สแตนด์ที่ 2 ณ บริเวณหน้าอาคาาสำนักงานอธิการบดี

กลุ่มที่ 5 เวลา 12.40 - 12.50 น. สาขาการปกครองท้องถิ่น สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารงานตำรวจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) จำนวน 188 คน เลขที่บัณฑิต 11681 - 11869

กลุ่มที่ 6 เวลา 12.50 - 13.00 น. สาขารัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ) สาขารัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน) 

จำนวน 121 คน เลขที่บัณฑิต 11870 - 11991

กลุ่มที่ 7 เวลา 13.00 - 13.10 น สาขาการบริหารงานตำรวจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)สาขารัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

สาขารัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน) จำนวน 200 คน เลขที่บัณฑิต 12773-12973

กลุ่มที่ 8 เวลา  13.10 - 13.20 น. สาขารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)สาขารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จำนวน 191 คน 

เลขที่บัณฑิต 12974-13165

กลุ่มที่ 9 เวลา 13.20 - 13.30 น. สาขานิติศาสตร์ จำนวน 130คน เลขที่บัณฑิต 12108 -12238

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73