หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จัดประชุมการผลักดันตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จัดประชุมการผลักดันตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

admin cpg
2021-11-11 16:41:27


วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จัดประชุมการผลักดันตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยเน้นการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ฐาน SJR และ ฐาน SCOPUS ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีหัวหน้าสาขาและหัวหน้าแขนงวิชาร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73