หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > วันอังคาร ที่ ๖ กันยายน เวลา ๘.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติให้แก่บัณฑิตของวิทยาลัย ในการเข้าร่วมการซ้อมใหญ่และพิธีส่งบัณฑิต ณ.ศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น ๔
วันอังคาร ที่ ๖ กันยายน เวลา ๘.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติให้แก่บัณฑิตของวิทยาลัย ในการเข้าร่วมการซ้อมใหญ่และพิธีส่งบัณฑิต ณ.ศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น ๔

admin cpg
2022-09-12 15:10:35

วันอังคาร ที่ ๖ กันยายน เวลา ๘.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติให้แก่บัณฑิตของวิทยาลัย ในการเข้าร่วมการซ้อมใหญ่และพิธีส่งบัณฑิต ณ.ศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น ๔ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73