หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ขอเชิญเข้ารับการอบรมออนไลน์ หัวข้อ เทคนิคการพูดและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ วิทยากร คุณ สิริเสาวภา เอกเอี่ยมสิน ผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ขอเชิญเข้ารับการอบรมออนไลน์ หัวข้อ เทคนิคการพูดและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ วิทยากร คุณ สิริเสาวภา เอกเอี่ยมสิน ผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565

admin cpg
2022-05-12 11:13:36

ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ขอเชิญเข้ารับการอบรมออนไลน์หัวข้อ เทคนิคการพูดและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร คุณ สิริเสาวภา เอกเอี่ยมสินผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น.เข้าร่วมรับชมผ่านระบบ Google Meet

หากต้องการเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ โปรดคลิกลิงก์ https://meet.google.com/yje-xgtq-jfw

หากต้องการเข้าร่วมทางโทรศัพท์แทน โปรดโทร ‪(US) +1 530-481-6172‬ แล้วป้อน PIN ดังนี้ ‪987 156 876#‬

????ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรบกวนกรอกแบบฟอร์ม

 https://forms.gle/oAzn6Mk3SjScZGPXA

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73