หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2565 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) โครงการความร่วมมือกองทัพบก ภาคพิเศษ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2565 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) โครงการความร่วมมือกองทัพบก ภาคพิเศษ

admin cpg
2022-09-14 09:32:13

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2565 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) โครงการความร่วมมือกองทัพบก  ภาคพิเศษ สามารถเลือกรอบเรียนได้ (จันทร์-ศุกร์ ภาคค่ำ) หรือ (เสาร์-อาทิตย์)

ระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 

คลิกเล้ยยย!!https://forms.gle/bKbcHs7iAj7RJgA1A 

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73