หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง นำโดย หัวหน้าสาขา ได้ทำการประชาสัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดระนอง ที่ โรงเรียนพิชัย
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง นำโดย หัวหน้าสาขา ได้ทำการประชาสัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดระนอง ที่ โรงเรียนพิชัย

admin cpg
2021-11-14 09:18:20

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง นำโดย หัวหน้าสาขา  ได้ทำการประชาสัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดระนอง ที่ โรงเรียนพิชัย โดยมีท่าน อาจารย์เสาว์ภา เสาวคณ ให้การดูแลประสานในระบบออนไลน์ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบาย การเจาะตลาดเชิงพื้นที่ของท่านคณบดีและผู้บริหารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website : http://cpg.ssru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)

Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)

Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)

Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)

Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)

Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government

E-mailssru : CPG@ssru.ac.th

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515

สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73