หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้ารายงานผลการดำเนินการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพเรือ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้ารายงานผลการดำเนินการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพเรือ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

admin cpg
2024-03-15 13:55:27

วันที่ 14 มีนาคม 2567  เวลา 11:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมทั้ง ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้ารายงานผลการดำเนินการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพเรือ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเรือโท  วสันต์ สาทรกิจ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ให้การต้อนรับทางคณะวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://web.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73