หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > เปิดสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota) แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
เปิดสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota) แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

admin cpg
2024-03-15 14:15:16

เปิดสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ภาคปกติ

ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota)

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2567

สมัครทาง Internet ที่ https://admission.ssru.ac.th/

รหัสสาขาวิชา 3472 (ห้องเรียนกรุงเทพฯ)

- เรียนจบได้ภายในระยะเวลาเพียง 3 ปี

- สำนักงาน กพ. รับรองคุณวุฒิ

- อว. รับทราบหลักสูตร สามารถยื่นขอกู้ กยศ. ได้

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://web.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73