หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการเพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก ในจังหวัดนครปฐม
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการเพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก ในจังหวัดนครปฐม

admin cpg
2024-05-15 10:28:37

เมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ ผศ.ดร.มาธินี คงสถิตย์ อาจารย์ดร.เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์ นายวัชรากร เฉลยปราชญ์ และนายอิทธิเชษฐ์ กาฬสุวรรณ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการเพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก ในจังหวัดนครปฐม กิจกรรมย่อย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับตำบลพื้นที่ ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

????กิจกรรมดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้กับครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย และเครื่องมือในการช่วยเหลือ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้เพื่อแก้ปัญหาความยากจน การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าวิสาหกิจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย องค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์กับการพัฒนาชุมชนและวิสาหกิจอย่างยั่งยืน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ระหว่างชุมชน ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปฏิพล หอมยามเย็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน

#SDG #SSRU #CPG #โครงการบริการวิชาการ #วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73