หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

admin cpg
2022-10-10 20:31:44

แจ้ง!! ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ :www.cpg.ssru.ac.th/page/regis2-2564

- รหัส 57-61 ลงทะเบียน 17 พ.ย. (08.30 น.) - 20 ธ.ค. 2564

- รหัส 62 ลงทะเบียน 22 พ.ย.(08.30 น.) - 20 ธ.ค. 2564

- รหัส 63 ลงทะเบียน 24 พ.ย. (08.30 น.) - 20 ธ.ค. 2564

- รหัส 64 ลงทะเบียน 26 พ.ย.(08.30 น.) - 20 ธ.ค. 2564

ภาคพิเศษ แจ้งตารางวันที่ 21 พ.ย. 2564 ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ reg.ssru.ac.th

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73