หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ สิงห์เจ้าจอม ณ โรงยิม ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ สิงห์เจ้าจอม ณ โรงยิม ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

admin cpg
2024-05-17 14:26:16

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง นำโดย ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ พร้อมทั้ง ดร.สาโรจน์ บุญเสริมวรรณ หัวหน้าแขนงวิชาการเมืองและการปกครอง และคณาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ สิงห์เจ้าจอม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีงามแก่นักศึกษาภายในสาขาวิชารัฐศาสตร์  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ณ โรงยิม ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

โดยกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งผลให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  เป็นการเสริมการป้องกันการใช้ยาเสพติดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย เป็นการสร้างสานสัมพันธ์กับเพื่อน พี่ และน้องภายในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รวมทั้งคณาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตนครปฐม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goal (SDGs) ในเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73