หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทา นำร่อง “ธรรมนูญสุขภาพ” ประกาศใช้เขตแรกในพื้นที่ดอนเมือง
สวนสุนันทา นำร่อง “ธรรมนูญสุขภาพ” ประกาศใช้เขตแรกในพื้นที่ดอนเมือง

admin cpg
2021-11-17 19:40:49

สวนสุนันทา นำร่อง “ธรรมนูญสุขภาพ” ประกาศใช้เขตแรกในพื้นที่ดอนเมือง 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ได้มีการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพระดับเขตเพื่อประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพของเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นการประกาศใช้เป็นเขตนำร่องเขตแรกของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตดอนเมือง และการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนของคณะทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายวิจัยและพัฒนา นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา อ.ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรัฐ และ พ.ต.อ.ดร.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชน ซึ่งการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเขตดอนเมืองครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานฝ่ายวิชาการในการจัดทำร่างธรรมนูญจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นเจตจำนง ข้อตกลง และพันธะร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่มุ่งหวังให้เป็นทิศทางหรือแนวปฏิบัติในการนำไปสู่สุขภาวะของชุมชน และประชาชน พื้นที่เขตดอนเมืองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73