หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2565 ประธานในการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2565 ประธานในการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

admin cpg
2022-09-18 15:01:53

ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2565 ประธานในการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มีวาระการประชุม แนะนำสมาชิกใหม่ของสโมสรนักศึกษา  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566  การดำเนินการจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัย เช่น การทำความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนในเครือข่าย  การประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาต่างๆ การจัดกิจกรรม Open House ของมหาวิทยาลัย และประธานได้เน้นย้ำในการทำงานต่อไปนี้ จะอยู่ภายใต้แนวคิดการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  “เสริมสร้างความเป็นผู้นำ โดยมีกิจกรรมเป็นพื้นฐาน สืบสานภูมิปัญญา”  โดยเน้นกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษาในเชิงสร้างสรรค์ ผลักดันศักยภาพของนักศึกษา ให้มีการพัฒนาควบคู่กับการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73