หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "2024 ปีแห่งการเลือกตั้งโลก : การกำหนดและดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศของไทย"
อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "2024 ปีแห่งการเลือกตั้งโลก : การกำหนดและดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศของไทย"

admin cpg
2024-02-18 18:23:59

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง  "2024  ปีแห่งการเลือกตั้งโลก : การกำหนดและดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศของไทย" 

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา และรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จากนั้นเป็นการอภิปรายในหัวข้อ "2024 ปีแห่งการเลือกตั้งโลก : การกำหนดและดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศของไทย" 

โดยมีผู้ร่วมอภิปราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 

2) รองศาสตราจารย์ สีดา สอนศรี 

3) นายนิกร ซัจเดว กรรมการหอการค้าอินเดีย-ไทย และ 

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ 

จัดโดย คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา 

ณ ห้องจัดประชุมสัมมนา บี 1-1  อาคารรัฐสภา

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://web.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73