หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

admin cpg
2022-04-18 11:01:16

ผู้สมัครสามารถกรอกแบบฟอร์มผ่าน Google Form โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน https://forms.gle/HydxWPVvvUM9v8P47 ภายในวันที่ 18-21 เมษายน 2565

- คุณสมบัติของผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา

*ผู้สมัครเป็นนักศึกษา รหัส 62 – 64 ที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

*ผู้สมัครเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษใดๆ

*ผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ยสะสมถึงวันที่รับสมัครไม่ต่ำกว่า 2.50

*ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ และเคารพหลักสิทธิเสรีภาพ

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73