หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3 Admission)
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3 Admission)

admin cpg
2024-04-18 11:37:01

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3 Admission)


สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2567


มี 3 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

- 3471 แขนงวิชาการเมืองการปกครอง (กรุงเทพมหานคร)

- 3489 แขนงวิชาการเมืองการปกครอง (วิทยาเขตนครปฐม)

- 3472 แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร)


• ใช้เวลาในการศึกษาเพียง 9 ภาคเรียน หรือ 3 ปี

• จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

• ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท/ภาคเรียน (เฉพาะภาคเรียนฤดูร้อน 7,500 บาท)

• อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา : ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง ตำรวจ ทหาร นักนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ นักการฑูต และข้าราชการทุกสังกัด


2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

- 3440 สาขาวิชานิติศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร)

- 3484 สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทยาเขตนครปฐม)


• หลักสูตร 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปีครึ่ง

• จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

• ค่าธรรมเนียมการศึกษา 14,000 บาท/ภาคเรียน

• อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา : ทนายความ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย เจ้าพนักงานคดีปกครอง ฯลฯ


3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

- 3450 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ (กรุงเทพมหานคร)

- 3485 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ (วิทยาเขตนครปฐม)


• หลักสูตร 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปีครึ่ง

• จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

• ค่าธรรมเนียมการศึกษา 19,000 บาท/ภาคเรียน

• อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา : เจ้าหน้าที่อำนวยการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานปกครอง ฯลฯ


- 3464 แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร)

- 3486 แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น (วิทยาเขตนครปฐม)

- 3466 แขนงวิชาบริหารภาครัฐและเอกชน (กรุงเทพมหานคร)

- 3487 แขนงวิชาบริหารภาครัฐและเอกชน (วิทยาเขตนครปฐม)


• หลักสูตร 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปีครึ่ง

• จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต

• ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท/ภาคเรียน

• อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา : ปลัดอำเภอ/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักบริหารการเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน ฯลฯ


สมัครเรียน คลิ๊ก???? https://www.mytcas.com/

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️ 02-160-1571-73 (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73