หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี บรรยายวิชาการจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร
ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี บรรยายวิชาการจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

admin cpg
2021-08-18 12:23:37

บรรยายวิชาการจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร หัวข้อการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ                นศ.รัฐประศาสนศาสตร สาขาบริหารรัฐกิจ จำนวน 60 คน โดย ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website : http://cpg.ssru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)

Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)

Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)

Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)

Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)

Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government

E-mailssru : CPG@ssru.ac.th

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515

สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73