หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ระบบการศึกษาทางไกล) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ระบบการศึกษาทางไกล) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

admin cpg
2023-10-18 10:49:08

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ระบบการศึกษาทางไกล)

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รับสมัครวันนี้ – 31 ตุลาคม 2566 นี้ เท่านั้น ⁉️

????สมัครผ่านระบบ Online ???? ได้ที่ ????????

https://forms.gle/ChoeLpJ7Q1vFE59Q9

????????️** หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

* รหัสวิชา/หลักสูตร : 3499 รัฐศาสตร์ (ระบบการศึกษาทางไกล)

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73