หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินกับพี่ๆชั้นปีที่ 3 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมี พี่เพชร(นายกิตติพันธ์ รัตนโชติ) พี่ฟ้า(นางสาวณัฎฐธิดา ปิ่นทองพันธุ์) ทีมSSRU-01 และพี่เฟื่อง (นางสาววราลักษณ์ เคลือนาค) พี่ไอซ์ (นางสาวรุ่งอรุณ เมืองมนต์)
ขอแสดงความยินกับพี่ๆชั้นปีที่ 3 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมี พี่เพชร(นายกิตติพันธ์ รัตนโชติ) พี่ฟ้า(นางสาวณัฎฐธิดา ปิ่นทองพันธุ์) ทีมSSRU-01 และพี่เฟื่อง (นางสาววราลักษณ์ เคลือนาค) พี่ไอซ์ (นางสาวรุ่งอรุณ เมืองมนต์)

admin cpg
2022-04-19 11:37:29

ขอแสดงความยินกับพี่ๆชั้นปีที่ 3 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมี พี่เพชร(นายกิตติพันธ์ รัตนโชติ) พี่ฟ้า(นางสาวณัฎฐธิดา ปิ่นทองพันธุ์) ทีมSSRU-01 และพี่เฟื่อง (นางสาววราลักษณ์ เคลือนาค) พี่ไอซ์ (นางสาวรุ่งอรุณ เมืองมนต์) ทีมSSRU-02 ได้เข้าแแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์เนื่องในวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จำนวน 22 ทีม จาก 12 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในวันที่ 18 เมษายน 2565 ผลปรากฎว่าได้ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ทีม 01 และ รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ทีม 02

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73