หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1559th International Conference on Management, Economics & Social Science - ICMESS
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1559th International Conference on Management, Economics & Social Science - ICMESS

admin cpg
2024-05-19 11:54:50

สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1559th International Conference on Management, Economics & Social Science - ICMESS 2024 ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีบทความวิจัยที่เข้าร่วมการนำเสนอ จำนวน 6 บทความ ดังนี้

1. บทความวิจัย เรื่อง POLITICAL PARTICIPATION IN THE PEOPLE OF HUAIMEK DISTRICT, KALASIN PROVINCE, THAILAND โดยนางสาวสุทธิดา นิสีดา และรองศาสตราจารย์ ดร.บัวบุตรี รณฤทธิวิชัย

2.  บทความวิจัย เรื่อง THE ATTITUDES TOWARDS STUDYING WITH THE GENDER-DIVERSE PERSONS IN POLICE ADMINISTRATION PROGRAM, COLLEGE OF POLITICS AND GOVERNMENT, SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY โดยนางสาวจินดาลักษณ์ ต๊ะศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล

3. บทความวิจัย เรื่อง STRESS AMONG MILITARY OFFICIALS IN THE ANTI-AIRCRAFT ARTILLERY REGIMENT IN THAILAND โดยนางสาวชิสาพัชร งดกระโทก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันจักร น้อยจันทร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.บัวบุตรี รณฤทธิวิชัย

4. บทความวิจัย เรื่อง SUFFICIENT ECONOMY PHILOSOPHY WAYS OF LIFE IN THE PEOPLE OF CHIAN YAI COMMUNITY, NAKHON SI THAMMARAT โดยนางสาวพรพิมล ชูจันทร์ อาจารย์รพีพัฒน์ จันทนินทร และรองศาสตราจารย์ ดร.บัวบุตรี รณฤทธิวิชัย

5. บทความวิจัย เรื่อง WASTEWATER MANAGEMENT MODEL OF SAMUT- PRAKAN LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANISATION, THAILAND โดยนางสาวพิชชาณัฐนรี คีรีสีสมุทร อาจารย์ ดร.ดวงพร แสงทอง และรองศาสตราจารย์ ดร.บัวบุตรี รณฤทธิวิชัย

6. บทความวิจัย เรื่อง WORKPLACE STRESS AND PRESSURE IN NAKORNPATHOM EXCISE OFFICE PERSONNEL, THAILAND โดยนางสาวสุธิดา จริงจิตร และอาจารย์ ดร.บุญวัฒน์ สว่างวงศ์

โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73