หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 เข้าร่วมงาน Research Fora International Conference Hong Kong 9-10 may 2024 ทั้งหมด 6 บทความ
สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 เข้าร่วมงาน Research Fora International Conference Hong Kong 9-10 may 2024 ทั้งหมด 6 บทความ

admin cpg
2024-05-19 12:06:19

สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 เข้าร่วมงาน Research Fora International Conference Hong Kong 9-10 may 2024   ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1559th International Conference on Management, Economics & Social Science - ICMESS 2024 ทั้งหมด 6 บทความ ดังนี้ 

1. เรื่อง the induced abortion of teenagers according to thai law from past to present นายยืนยง ภูสีน้อย อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กมลวรรณ อยู่วัฒนะ

2. เรื่อง RECIDIVISM OF CHILDREN AND YOUTH, COMPARISON OF THAI AND FOREIGN LAWS: STUDY OF PUNISHMENT MEASURES FOR CORRECTION, TREATMENT, AND REHABILITATION นางสาวสุชาวดี แตนิล ที่ปรึกษา ผศ.ทัตตนันท์ คงลำธาร

3.เรื่อง Encroachment on conserved forest and legal innovation นางสาววรินยาภรณ์ บุญเส็ง อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ภาวิตา ค้าขาย

4.Mental Illness and Juvenile Criminal Justice in Thailand : The challenges.โดย นางสาวกรกนก วรธนากร อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ภาวิตา ค้าขาย

5. เรื่อง Post-prison guidelines for reducing recidivism in drug cases in Thailand นางสาวเนาวรัตน์ รอดคลองตัน อาจารย์ที่ปรึกษา          ผศ.ทัตตนันท์ คงลำธาร

6.เรื่อง Determining the employer's duties in arranging a breastmilk storage area for female employees in the business establishment. โดย นางสาว นรมน ไตรระเบียบ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุรศักดิ์ มีบัว

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73