หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > แจ้งนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครองทุกท่าน นักศึกษาท่านใดที่มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้
แจ้งนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครองทุกท่าน นักศึกษาท่านใดที่มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้

admin cpg
2021-11-19 16:48:36

แจ้งนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครองทุกท่าน นักศึกษาท่านใด

ที่มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ซึ่งวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่นี้ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้รับการสนับสนุนจาก สปสช.มาฉีดให้แก่นักศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถกรอกข้อมูล

ได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/Y51TttDCTA76aa3bA

***ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาทุกท่านใช้ อีเมล @ssru.ac.th ในการตอบแบบสำรวจ***

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73