หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 18 พ.ย. ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ อ.ดร.ธิดา นิติธรญาดา ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ผู้แทนอาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัย
วันที่ 18 พ.ย. ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ อ.ดร.ธิดา นิติธรญาดา ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ผู้แทนอาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัย

admin cpg
2021-11-19 16:38:25


วันที่ 18 พ.ย. ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ อ.ดร.ธิดา นิติธรญาดา ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ผู้แทนอาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัย ณ.สถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี ได้แก่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย และโรงเรียนบ้านดงตาล ซึ่งได้รับการตอบรับและประสานความร่วมมือกับผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียน ดังกล่าวเป็นอย่างดี

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73