หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยากรอบรมการเขียนบทความวิจัยและวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (ปี 2564 รูปแบบออนไลน์)
วิทยากรอบรมการเขียนบทความวิจัยและวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (ปี 2564 รูปแบบออนไลน์)

admin cpg
2021-08-20 13:36:37

วิทยากรอบรมการเขียนบทความวิจัยและวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (ปี 2564 รูปแบบออนไลน์) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยุต ภวภานันท์กุล) [ Adjunct Research Professor Dr.Shayut : Scopus Author ID 36188551100, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia]

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยอนาคตและผสมผสาน และอื่นๆ มีผลงานยืนยันชัดเจน ผู้เข้าอบรมยังมีโอกาสในการตีพิมพ์บทความของท่านลงในวารสาร Scopus Q2, Q3, Q4 โดยจัดการอบรมที่ผ่านมาหลายปีติดต่อกันผู้เข้าอบรมประสบความสำเร็จอย่างมาก ในปี 2564 มีผู้เข้าอบรมทรงคุณวุฒิหลายท่าน เช่น รองอธิบดี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ดร.ชลธิชา สำนักข่าวเนชั่น ฯลฯ

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website : http://cpg.ssru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)

Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)

Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)

Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)

Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)

Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government

E-mailssru : CPG@ssru.ac.th

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515

สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73