หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566

admin cpg
2024-04-21 15:06:57

แจ้งเตือน!! ปฏิทินวิชาการ

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566

1. ลงทะเบียนด้วยตนเอง ที่ reg.ssru.ac.th

-> ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

2. ชำระค่าลงทะเบียนนผ่านระบบออนไลน์/ธนาคาร/

เคาเตอร์เซอร์วิสทุกสาขาที่กำหนด

-> ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

3. ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าเกินกำหนดฯ 

มีค่าธรรมเนียมปรับวันละ 100 บาท

-> ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

4. วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566

-> ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73