หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำโดย อาจารย์ภูชิชย ภูริสิริกุล อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดโครงการกีฬาร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำโดย อาจารย์ภูชิชย ภูริสิริกุล อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดโครงการกีฬาร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

admin cpg
2024-05-21 09:19:47

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำโดย อาจารย์ภูชิชย  ภูริสิริกุล อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดโครงการกีฬาร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้องให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือปรองดองซึ่งกันและกัน และส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนำทัพ รอดสุทธิ์  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกล่าวโครงการ ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 

โดยกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  ส่งผลให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  เป็นการเสริมการป้องกันการใช้ยาเสพติดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย เป็นการสร้างสานสัมพันธ์กับเพื่อน พี่ และน้องวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goal (SDGs) ในเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73