หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย และ อาจารย์ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย SCOPUS & SJR Q2
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย และ อาจารย์ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย SCOPUS & SJR Q2

admin cpg
2024-05-21 10:52:06

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ขอแสดงความยินดีกับ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย

2. อาจารย์ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์

ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง “THE IMPACTS OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT ON TRUST IN SUPERVISOR AND EMPLOYEES' CREATIVITY” ในวารสาร INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY RESEARCH ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ซึ่งอยู่ในฐาน SCOPUS & SJR Q2

ติดตามผลงานได้ที่ http://www.ijqr.net/paper.php?id=1158

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73