หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิชา โชติพิทยานนท์ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิชา โชติพิทยานนท์ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis)

admin cpg
2024-05-21 13:45:33

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิชา โชติพิทยานนท์ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี  จินตลิขิตดี  อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) เพื่อการใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน ณ ห้อง 2144 ชั้น 4 อาคารศรีจุฑาภา

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73