หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 22 พ.ย. เวลา 17.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษานำโดย ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร. ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ พร้อมด้วยนายกฯและผู้แทนสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
วันที่ 22 พ.ย. เวลา 17.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษานำโดย ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร. ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ พร้อมด้วยนายกฯและผู้แทนสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม

admin cpg
2021-11-22 21:07:11

วันที่ 22 พ.ย. เวลา 17.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษานำโดย ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร. ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ พร้อมด้วยนายกฯและผู้แทนสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมของวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73