หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์ก้องศักดิ์ เพชรอาวุธ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ห้องเรียนนครปฐม ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567
ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์ก้องศักดิ์ เพชรอาวุธ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ห้องเรียนนครปฐม ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567

admin cpg
2024-03-22 10:02:47

ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอแสดงความยินดี กับ นายพงศ์ก้องศักดิ์ เพชรอาวุธ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ห้องเรียนนครปฐม ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครองและประธานชมรม CPG ปกครองอาสาพัฒนาสังคม

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://web.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73