หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > วันเสาร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน เวลา ๑๐.๐๐ น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จัดประชุมเตรียมความพร้อมและรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันเสาร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน เวลา ๑๐.๐๐ น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จัดประชุมเตรียมความพร้อมและรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

admin cpg
2022-06-22 16:31:27

วันเสาร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน เวลา ๑๐.๐๐ น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จัดประชุมเตรียมความพร้อมและรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนคณาจารย์ของสาขาวิชา ได้แก่ สาขานิติศาสตร์ อาจารย์ ธิดา นิติธรญาดา สาขารัฐศาสตร์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมชนา ศรีบุณยพรรัฐ สาขาบริหารงานตำรวจ อาจารย์ รพีพัฒน์ จันทนินทร และสโมสรนักศึกษานำโดย นางสาว นวรัตน์ ดนตรี พร้อมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ณ.โรงแรม Zand Morada  จังหวัดชลบุรี

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73