หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 - 16.30 น. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและตัวแทนสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้าร่วมประชุมในโครงการ “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร”
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 - 16.30 น. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและตัวแทนสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้าร่วมประชุมในโครงการ “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร”

admin cpg
2021-09-22 11:42:57

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 - 16.30 น. 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและตัวแทนสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้าร่วมประชุมในโครงการ “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร” โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา งานบริการนักศึกษาต่าง ๆ และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ในรูปแบบการประชุมแบบ Social Distancing และการประชุมออนไลน์ในระบบ Google Meet

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73