หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ
ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ

admin cpg
2022-11-22 11:46:39

ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ


ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

รหัส 65

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง


- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร


รหัส 64

-  รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร


รหัส 63

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 63 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคปกติ รหัส 63 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร


หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

รหัส 65

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 64

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 63

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 63 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร 


รหัส 62

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 62 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

รหัส 65

- รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 64

-  รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 63

- รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 63 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

 

แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

รหัส 64

รปศ. (แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

 

แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ

รหัส 63

รปศ. (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) ภาคปกติ รหัส 63 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร


แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

รหัส 65

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 64

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 63

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 63 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ

รหัส 65

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 64

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 63

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 63 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร • -----------------------------------------------
  ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
  Website : http://cpg.ssru.ac.th
  Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
  Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
  Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
  Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
  Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
  Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
  Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
  Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
  Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
  Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
  Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
  E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
  สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73