หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวปริญญาโทและปริญญาเอก > ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลธิดา อุ่นจิตต์ นักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการและการปกครอง รุ่น 11 เนื่องในโอกาสผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลธิดา อุ่นจิตต์ นักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการและการปกครอง รุ่น 11 เนื่องในโอกาสผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

admin cpg
2023-11-22 15:21:17

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลธิดา  อุ่นจิตต์ นักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการและการปกครอง รุ่น 11 เนื่องในโอกาสผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

  1. รศ.ดร.วิภาวี พิจิตบันดาล ประธานกรรมการสอบ

  2. ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

  3. ผศ.พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

  4. รศ.ดร.รวิภา ธรรมโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

  5. รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ กรรมการและเลขานุการ

ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา เพื่อให้ผลงานวิจัยของนักศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

--------------------------------------

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ 

- หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง    

https://cpg.ssru.ac.th/page/mps

-หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง   

https://cpg.ssru.ac.th/page/dps

สอบถามรายละเอียดโทร

064-827-8515, 02-160-1572

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73