หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง นำโดย ดร.ธีรวัชร์ พุ่มดารา และ ดร.เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐให้กับนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง นำโดย ดร.ธีรวัชร์ พุ่มดารา และ ดร.เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐให้กับนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์

admin cpg
2024-05-23 17:18:42

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง นำโดย ดร.ธีรวัชร์ พุ่มดารา และ ดร.เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐให้กับนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองและการปกครอง ที่กำลังศึกษารายวิชาหลักรัฐประศาสนศาสตร์ และวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย และหลักการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริงจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยได้รับการต้อนรับจากรองนายกเทศมนตรี และข้าราชการของสำนักงาน พร้อมบรรยายให้ความรู้ในด้านโครงสร้าง ภารกิจ หน้าที่ การบริหารงานองค์กร รวมไปถึงนโยบาย โครงการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนองค์กร พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองและแบ่งปันความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงความร่วมมือในการวิจัยและบริการวิชาการในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ศาลายา ณ เทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73