หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอความร่วมมือนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครองทุกท่านกด Like และกดติดตาม เพื่อรับทราบข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
ขอความร่วมมือนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครองทุกท่านกด Like และกดติดตาม เพื่อรับทราบข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

admin cpg
2024-05-23 17:45:56

ขอความร่วมมือนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครองทุกท่านกด Like และกดติดตาม เพื่อรับทราบข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง และสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ที่

???? เพจมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/SuanSunandhaUniversity

???? เพจฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา มรภ.สวนสุนันทา หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/multimedia.ssru

???? เพจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/ITCenterSSRU

???? เพจสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/ssruli

???? เพจ Gen Ed SSRU (สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป) หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/ssru.gened

???? เพจกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/ssru.stu

???? เพจกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/acadamic.ssru

???? เพจมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/ssrunkpt

???? เพจกองทุนกยศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/SSRU80

???? เพจวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/cpgssru2023/

???? เพจฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/academic.cpg.ssru

???? เพจฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/cpg.stda

???? เพจฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง SSRU หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/profile.php?id=100087537204258

???? เพจสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/profile.php?id=61558964886359

???? เพจหลักสูตรรัฐศาสตร์ โท เอก สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/dpsmps.ssru

???? เพจหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/mpassru2023

???? เพจหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ มรภ.สวนสุนันทา หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/pla.ssru

????เพจ Local Government SSRU หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU

???? เพจแขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน SSRU หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/SSRU.PPM

???? เพจแขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน SSRU หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/NITISSRU/friends_likes

???? เพจรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/pps.ssru?mibextid=ZbWKwL

???? เพจแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/ir.ssru

???? เพจรัฐศาสตร์ SSRU หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/POLITICALSSRU?mibextid=ZbWKwL

???? เพจรัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/ARMYSSRU

???? เพจหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล (มรภ.สวนสุนันทา) หรือ คลิ๊ก ???? https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73