หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > ประชาสัมพันธ์แจ้งรายชื่อของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการโอนเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 (20%) (ทุกชั้นปี)
ประชาสัมพันธ์แจ้งรายชื่อของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการโอนเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 (20%) (ทุกชั้นปี)

admin cpg
2021-09-23 13:43:57

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งรายชื่อของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการโอนเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 (20%) (ทุกชั้นปี) และค่าแท๊ปเล็ต (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1)ได้ โดยขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว>>>>> https://drive.google.com/.../1rhtR9APn42tI4ykK8.../view... ตรวจสอบการผูกบัญชีธนาคาร (ได้ทุกธนาคาร) ในรูปแบบพร้อมเพย์ (ผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน) เพื่อดำเนินการโอนเงินอีกครั้ง


ในกรณีที่นักศึกษารายอื่นที่ยังไม่ได้รับเงินคืนหรือได้รับเงินไม่ครบ ขอความอนุเคราะห์ให้กรอกข้อมูลลงใน>>>>> https://forms.gle/URX2PUPUTpWsAQY29ภายในวันที่ 26 กันยายน 2564 เพื่อวิทยาลัยการเมืองและการปกครองจะดำเนินการคืนเงินนักศึกษาต่อไป


ต้องขออภัยในความล่าช้ามา ณ โอกาสนี้

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73