หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครองได้มอบหมายให้ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ และ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานร่วมกับนศ. สาขารัฐศาสตร์จำนวน36 คน
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครองได้มอบหมายให้ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ และ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานร่วมกับนศ. สาขารัฐศาสตร์จำนวน36 คน

admin cpg
2022-04-24 10:38:06

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครองได้มอบหมายให้ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ และ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานร่วมกับนศ. สาขารัฐศาสตร์จำนวน36 คน ในโครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแบบพลิกโฉม ด้วยการฝังตัวของอาจารย์และนักศึกษาที่สถานีตำรวจนครบาล ซึ่งได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานีตำรวจนครบาลทั้ง 6 พื้นที่ ได้แก่ 1.สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา 2. สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร 3.สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 4.สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น 5.สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม 6.สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามนโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้กำกับการและข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทุกแห่งเป็นอย่างดี

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73