หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมโครงการการอบรม "PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมโครงการการอบรม "PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin cpg
2024-04-24 12:34:08

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมโครงการการอบรม "PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก  ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคุณกิตตินันท์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และบทลงโทษตามกฎหมาย PDPA แก่บุคลากรได้นำไปพัฒนากระบวนการทำงานให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 และรูปแบบออนไลน์

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73