หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการพัฒนาความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการพัฒนาความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

admin cpg
2022-07-24 14:33:26

ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการพัฒนาความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมที่ https://forms.gle/X9FQxY11TNCxHb2XA (มีใบประกาศให้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการตามวันและเวลาที่กำหนด) 

ทั้งนี้ Link การอบรมจะส่งให้ในอีเมลที่นักศึกษาลงทะเบียน

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73