หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อ.ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร อ.ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ อ.ดร.ปรีชญา ยศสมศักดิ์ ได้เข้าทำการประชาสัมพันธ์ ที่โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จ.พิจิตร
คณาจารย์แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อ.ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร อ.ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ อ.ดร.ปรีชญา ยศสมศักดิ์ ได้เข้าทำการประชาสัมพันธ์ ที่โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จ.พิจิตร

admin cpg
2021-11-26 09:35:28


วันนี้23/11/64 คณาจารย์แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อ.ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร  อ.ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์  อ.ดร.ปรีชญา ยศสมศักดิ์  ได้เข้าทำการประชาสัมพันธ์ ที่โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จ.พิจิตร ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้รับความสนใจและร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของท่านคณบดีและผู้บริหารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73