หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมวรลักษณ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมวรลักษณ

admin cpg
2022-11-24 16:05:23

วันที่  23 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์  อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 3  และระบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์  อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นประธานและรองคณบดีแต่ละคณะ/วิทยาลัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย 

ประเด็นสำคัญในการประชุม การประชาสัมพันธ์งานวิ่ง 85 ปี สวนสุนันทา ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  การประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ระหว่างการศึกษาหรือการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565  กิจกรรมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร   การรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564  การปรับปรุงหลักสูตร / สาขาวิชาที่มีผลต่อการขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566  และร่วมกันพิจารณา (ร่าง) กำหนดการรับเสื้อตราสัญลักษณ์สำหรับใส่ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ การประชุมเป็นไปตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็นบัณฑิตตรงตามความต้องการสังคม

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73