หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > เปิดรับสมัครแล้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) โครงการความร่วมมือกองทัพบก ????รหัสสาขาวิชา 3471 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) ห้องเรียนกรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครแล้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) โครงการความร่วมมือกองทัพบก ????รหัสสาขาวิชา 3471 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) ห้องเรียนกรุงเทพฯ

admin cpg
2023-01-25 10:26:19

????????เปิดรับสมัครแล้ว????????

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภาคพิเศษ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) โครงการความร่วมมือกองทัพบก 

????รหัสสาขาวิชา 3471 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) ห้องเรียนกรุงเทพฯ

วิธีการสมัครเรียนคลิกลิงก์ด้านล่าง https://drive.google.com/.../1YXhrs6tqT1kmXUKPk-t.../view...

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73