หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวปริญญาโทและปริญญาเอก > ขอแสดงความยินดีกับ นายพรชัย สุทธิวรชัย นักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 13 เนื่องในโอกาสสอบผ่านป้องกันวิทยานิพนธ์ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ณ 3729 ชั้น 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอแสดงความยินดีกับ นายพรชัย สุทธิวรชัย นักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 13 เนื่องในโอกาสสอบผ่านป้องกันวิทยานิพนธ์ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ณ 3729 ชั้น 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin cpg
2024-03-25 12:58:39

ขอแสดงความยินดีกับ นายพรชัย  สุทธิวรชัย นักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 13 เนื่องในโอกาสสอบผ่านป้องกันวิทยานิพนธ์  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ณ 3729 ชั้น 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

  1. รศ.ดร.วิภาวี พิจิตบันดาล ประธานกรรมการสอบ

  2. รศ.ดร.วิจิตรา  ศรีสอน กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

  3. ผศ.พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน  ชยนนท์ กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

  4. รศ.ดร.รวิภา ธรรมโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

  5. รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ กรรมการและเลขานุการ

ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา เพื่อให้ผลงานวิจัยของนักศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

--------------------------------------

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ 

- หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง    

https://cpg.ssru.ac.th/page/mps

-หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง   

https://cpg.ssru.ac.th/page/dps

สอบถามรายละเอียดโทร

064-827-8515, 02-160-1572