หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวปริญญาโทและปริญญาเอก > ขอแสดงความยินดีกับ สิบเอก เทพมงคล คนฉลาด นักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 13 เนื่องในโอกาสสอบผ่านป้องกันการค้นคว้าอิสระ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ณ 3729 ชั้น 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอแสดงความยินดีกับ สิบเอก เทพมงคล คนฉลาด นักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 13 เนื่องในโอกาสสอบผ่านป้องกันการค้นคว้าอิสระ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ณ 3729 ชั้น 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin cpg
2024-03-25 13:26:03

ขอแสดงความยินดีกับ สิบเอก เทพมงคล  คนฉลาด นักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 13 เนื่องในโอกาสสอบผ่านป้องกันการค้นคว้าอิสระ  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ณ 3729 ชั้น 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

1. รศ.ดร.รวิภา ธรรมโชติ ประธานกรรมการสอบ

2. ผศ.ดร.จักรวาล  สุขไมตรี กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

3. รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ กรรมการและเลขานุการ

ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา เพื่อให้ผลงานวิจัยของนักศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

--------------------------------------

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ 

- หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง    

https://cpg.ssru.ac.th/page/mps

-หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง   

https://cpg.ssru.ac.th/page/dps

สอบถามรายละเอียดโทร

064-827-8515, 02-160-1572