หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 23-24 เมษายน 2565 ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 23-24 เมษายน 2565 ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564

admin cpg
2022-04-25 10:00:07

วันที่ 23-24 เมษายน 2565 ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ บรรยายโดย อาจารย์ ดร.รัตติมา ธันยาธำรงกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ มีนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมกว่า 358 คนและให้ความสนใจตลอดการอบรม

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73